Konkurs 2017

Prace konkursowe

Aleksandra Pazurek
Bartłomiej Majchrzak
Eliza Pawlak

Eryk Salamon
Julia Ciesiołkiewicz

Kamil Ludwiczak

Kamila Podlecka

Katarzyna Klimczyk

Klaudia Pichit
Kamila Kasprzak

Paulina Wójcik

Marcel Kuropatwa

Marietta Barańska

Michał Feliniak
Michał Skolimowski
Natalia Ostalak
Patrycja Mikoś
Patrycja Simińska

Sebastian Skowron
Paweł Adamkiewicz
Wiktor Więcławski

Wiktoria Gawarzyńska

Wiktoria Kucharek
Wiktoria Szymczak

 

Fundacja Życie ogłasza konkurs na esej dotyczący alternatywnej historii polskiej niepodległości
„Co zrobiłbym na miejscu Józefa Piłsudskiego 11 listopada 1918 roku? Alternatywna historia polskiej niepodległości. Konkurs, kierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, jest częścią projektu „Listopadowa Duma 2017. Historyczna wędrówka w poszukiwaniu nastrojów społeczno-politycznych odradzającej się Polski”, dofinansowanego ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”.

 

Regulamin konkursu:

 

 1. Organizatorem Konkursu „Co zrobiłbym na miejscu Józefa Piłsudskiego 11 listopada 1918 roku? Alternatywna historia polskiej niepodległości” jest Fundacja Życie z siedzibą w Łodzi,
  ul. Piotrkowska 67/13, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000453710, reprezentowana przez Michał Owczarskiego, Prezesa Zarządu.
  Adres do korespondencji: ul. Topolowa 6, 92-706 Łódź.
 2. Celem Konkursu jest rozbudzenie wśród młodych ludzi świadomości problemów, jakie piętrzyły się przed odrodzoną Rzecząpospolitą oraz dylematów, przed którymi stanęli wówczas polscy politycy. Poszukiwanie alternatywnych scenariuszy skłoni młodzież do przeanalizowania wartości i motywacji, jakie stały za decyzjami przedwojennych elit. Przyjrzenie się etosowi i politycznemu klimatowi tamtych czasów pozwoli zweryfikować  współczesny stan demokracji i kultury politycznej.
 3. W Konkursie mogą brać udział uczniowie szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego,
  w wieku 14-20 lat. Każdy uczestnik może nadesłać tylko jedną pracę konkursową.
 4. Wymogi dotyczące prac konkursowych:
  – praca napisana samodzielnie przez osobę uprawnioną do udziału w konkursie, zgodnie
  z pkt. 3 Regulaminu;
  – praca napisana w konwencji eseju;
  – praca nie była wcześniej publikowane w żaden sposób, w części lub w całości;
  – praca o objętości od 5000 do 10000 (pięć do dziesięciu tysięcy) znaków z uwzględnieniem odstępów;
  – praca napisana w języku polskim;
  – praca nie jest plagiatem ani w żaden inny sposób nie narusza praw autorskich i regulaminu Konkursu.
  W przypadku naruszenia Regulaminu organizatorzy zastrzegają sobie prawo wstrzymania nagrodzenia wyróżnionych prac do czasu wyjaśnienia wątpliwości, a w przypadku nagród już przyznanych – żądania ich zwrotu.
 5. Spośród autorów nadesłanych prac wyłonionych zostanie trzech laureatów (zdobywcy I, II i III miejsca w Konkursie) oraz dwudziestu finalistów.
 6. Przewidziane nagrody:
  – laureaci otrzymają upominki okolicznościowe
  – finaliści otrzymają nagrody rzeczowe
  – najlepsza praca zostanie opublikowana w dodatku łódzkim Gazety Polskiej Codziennie.
 7. Termin nadsyłania prac (pocztą elektroniczną w formacie PDF): 1 – 24 listopada 2017 r.
  na adres konkurs@listopadowaduma.pl. W temacie wiadomości należy napisać „Konkurs”.
  W treści wiadomości należy podać dane pozwalające na jednoznaczną identyfikację autora pracy, zgodnie z pkt. 8 Regulaminu.
 8. Autorzy prac, biorący udział w Konkursie, zobowiązani są do przekazania organizatorom Konkursu pełnego imienia i nazwiska, numeru telefonu do kontaktu, adresu mailowego
  do kontaktu (dowolny adres indywidualny lub adres szkoły), nazwy i adresu szkoły, imienia
  i nazwiska nauczyciela (opiekuna z ramienia szkoły).
 9. Pełnoletni autorzy prac, biorący udział w Konkursie, zobowiązani są do złożenia oświadczenia – załącznik nr 2. Za autora pełnoletniego uważana jest osoba, która skończyła 18 lat najpóźniej
  w dniu złożenia pracy.
  W związku z udziałem w Konkursie autorów niepełnoletnich oświadczenie składają rodzice lub opiekunowie – załącznik nr 1.
 10. Każdy uczestnik otrzyma potwierdzenie wzięcia udziału w Konkursie.
 11. Wyniki Konkursu zostaną podane do wiadomości uczestników najpóźniej do dnia 24 listopada 2017 r. w formie odpowiedzi na adres mailowy, z którego nadesłano pracę.
  Uroczyste ogłoszenie wyników oraz rozdanie nagród nastąpi w trakcie konferencji „Przystanek: Niepodległa”, która odbędzie się w Filii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim 28 listopada 2017 r. Szczegółowe informacje zostaną przekazane drogą mailową oraz będą dostępne na stronie internetowej projektu www.listopadowaduma.pl
 12. System oceniania:
  – podstawą wyboru najlepszych prac będzie ich wartość merytoryczna, stylistyka oraz oryginalność ujęcia poruszonych zagadnień;
  – każdy członek Jury wyłoni trzy najlepsze w jego ocenie prace, a Przewodniczący Jury dokona podsumowania indywidualnych ocen.
 13. Skład Jury:
  prof. UŁ dr hab. Tomasz Tulejski, prawnik
  dr Michał Rulski, politolog – Przewodniczący Jury
  dr Konrad Hennig, politolog
  Michał Owczarski, Prezes Fundacji Życie
  Grzegorz Kędzia, Komendant Hufca ZHP Brzeziny

 

 

Do pobrania:

Regulamin konkursu
Oświadczenie rodziców
Oświadczenie pełnoletniego uczestnika